دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قراردادها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

برای کار با دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، بر اساس نیاز خود، فرم مربوطه را پر کرده و به مسئول دفتر، سرکار خانم اخلاقی تحویل دهید.

برای مشاهده ی فرم های قرارداد کلیک کنید.

دریافت فایل form.garardad_western2.pdf   [حجم: 122 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_western1.pdf   [حجم: 121 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل garardad-_TEM.pdf   [حجم: 336 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_sepakt.pdf   [حجم: 140 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_santrifojh2.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_santrifojh1.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_RNA2.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_RNA1.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_Real_Time_PCR2.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_Real_Time_PCR1.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_PCR2.iran.pdf   [حجم: 139 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_PCR1.iran.pdf   [حجم: 140 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad-_oltera2.pdf   [حجم: 116 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad-_oltera1.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_kasht2.iran.pdf   [حجم: 161 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_kasht1.iran.pdf   [حجم: 160 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_invert.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_HPLC2.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_HPLC1.pdf   [حجم: 119 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_frizdrayar.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_flisaytomatry2-_iran.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_flisaytomatry1-_iran.pdf   [حجم: 119 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_electro2.iran.pdf   [حجم: 116 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_electro1.iran.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_concentrator2.pdf   [حجم: 118 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_concentrator1.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_tissue.pdf   [حجم: 126 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_alayza4.pdf   [حجم: 116 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_alayza3.pdf   [حجم: 201 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_alayza2.pdf   [حجم: 117 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]
دریافت فایل form.garardad_alayza1.pdf   [حجم: 116 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/27]

دفعات مشاهده: 2684 بار   |   دفعات چاپ: 264 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر