مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی- هیئت علمی
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر منصوره سلیمانی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکدهپزشکی

گروه:  آناتومی

تلفن :، 86703202

پست الکترونیک :  mansourehsoleimani@gmail.com

رزومه :/files/cmrc/files/New_dr._soleymani_13426-1.doc

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی:
http://edc.iums.ac.ir/find.php?item=80.2264.50806.fa
برگشت به اصل مطلب