مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی

آقای دکتر محمد مراد فرج اللهی
رشته تحصیلیدکتری بیوشیمی
پست سازمانیمعاون پژوهشی مرکز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۵

[ برگشت به فهرست افراد ]