مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی

خانم دکتر منصوره سلیمانی
رشته تحصیلیدکتری آناتومی
پست سازمانیمعاون اجرایی مرکز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۵

[ برگشت به فهرست افراد ]