دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد تقی جغتایی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: پزشکی

گروه: آناتومی

تلفن :، 86704569

پست الکترونیک :  mt.joghataei@yahoo.com


دفعات مشاهده: 3468 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر منصوره سلیمانی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکدهپزشکی

گروه:  آناتومی

تلفن :، 86703202

پست الکترونیک :  mansourehsoleimani@gmail.com

رزومه :/files/cmrc/files/New_dr._soleymani_13426-1.doc


دفعات مشاهده: 3497 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر مجید صفا

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پیراپزشکی

گروه: هماتولوژی

تلفن :86704768

پست الکترونیک :  majid.safa@yahoo.com

رزومه :./files/cmrc/files/CV_Dr._Safa_(2).pdf


دفعات مشاهده: 3470 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکترشیما توکل

رتبه علمی: استادیار

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن :86704722

پست الکترونیک :tavakol.sh@iums.ac.ir

رزومه :./files/cmrc/files/CV-10.2016_Shima_Tavakol.pdf


دفعات مشاهده: 3528 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکترفائزه فقیهی

رتبه علمی: استادیار

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن :80764722

پست الکترونیک :Faeze Faghihi @ yahoo.com


دفعات مشاهده: 3473 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر فرشته گلاب

رتبه علمی: استادیار

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن :86704725

پست الکترونیک Frgol@yahoo.com

 


دفعات مشاهده: 3592 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر لادن حسینی گوهری

رتبه علمی: استاد

  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن :86704725

پست الکترونیک : lhgohari@gmail.com

رزومه :files/cmrc/files/cv_gohari_2016B.pdf


دفعات مشاهده: 3573 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکترفریبا کریم زاده

رتبه علمی: استادیار

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

تلفن :80764725

پست الکترونیک : Fariba_karimzade@yahoo.com

رزومه :


دفعات مشاهده: 3561 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :کاظم موسوی زاده

رتبه علمی: استاد

دانشکده:   بهداشت

گروه:  علوم پایه

تلفن :86704653

پست الکترونیک : mousavik@gmail.com

رزومه :files/cmrc/files/CV_(KAZEM_MOUSAVIZADDEH)


دفعات مشاهده: 3566 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر زهرا مجد

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی

گروه:  پاتولوژِی

تلفن :86703212

پست الکترونیک : Zahra.madjd@yahoo.com

رزومه :files/cmrc/files/Dr_Zahra_Madjd%2C_CV.__Apr_2016c


دفعات مشاهده: 3548 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر نادر تاجیک

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی

گروه: ایمونولوژی

تلفن :86703282

پست الکترونیک :nadertajik@yahoo.com

رزومه : ./files/cmrc/files/Dr._Tajik_short_CV_(4)(1).docx


دفعات مشاهده: 3562 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد مراد فرج اللهی

رتبه علمی: استاد

دانشکدهپیراپزشکی

گروه: بیوتکنولوژِی

تلفن :86704647

پست الکترونیک :mfarajol@tums.ac.ir

رزومه : ./files/cmrc/files/Dr.farajollahi_7922.doc


دفعات مشاهده: 3577 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر فرهاد ذاکر

رتبه علمی: استاد

دانشکده: پیراپزشکی

گروه: هماتولوژی

تلفن :86704516

پست الکترونیک :farhadz20@yahoo.co.uk

رزومه : ./files/cmrc/files/cv_-_cmrc-94_.doc


دفعات مشاهده: 3586 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر سمیده خویی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده:  پزشکی

گروه: فیزیک پزشکی

تلفن :88622647

پست الکترونیک : khoei.s@iums.ac.ir

رزومه :files/cmrc/files/CV-Aban-94-1


دفعات مشاهده: 3578 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد نجفی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی

گروه:  بیوشیمی

تلفن :86703147

پست الکترونیک :، nbsmmsbn@gmail.com


دفعات مشاهده: 3568 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :مهدی مهدی زاده

رتبه علمی: استاد

دانشکدهپزشکی

گروه:  آناتومی

تلفن :88622689

پست الکترونیک : mehdizadehm@iums.ac.ir

رزومه :./files/cmrc/files/Dr.mehdizadeh_6993.doc


دفعات مشاهده: 3477 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر مرتضی کروجی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکدهپزشکی

گروه:  آناتومی

تلفن :86704569

پست الکترونیک :koruji@iums.ac.ir

رزومه : ./files/cmrc/files/Dr.koruji_9552.pdf


دفعات مشاهده: 3456 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر علی صمدی کوچکسرائی

رتبه علمی: استاد

دانشکده:پیراپزشکی

گروه: بیوتکنولوژی

تلفن :86704530

پست الکترونیک :Ali.samadi@iums.ac.ir


دفعات مشاهده: 3480 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 

نام و نام خانوادگی : دکتر نیکبخت

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی

گروه: فیزیولوژی

تلفن :86704546

پست الکترونیک :

رزومه:


دفعات مشاهده: 2869 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۴ | 

نام و نام خانوادگی :دکتر علی نشاسته ریز

رتبه علمی: استاد

دانشکده: پیراپزشکی

گروه: رادیولوژِی

تلفن :86704532

پست الکترونیک :Neshastehriz @yahoo.com

رزومه :./files/cmrc/files/new_cv.docx


دفعات مشاهده: 3442 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
هیئت علمی - ۱۳۹۶/۳/۴ -